První pomoc Standard

Zákoník práce ( zákon č. 262/2006 Sb. ) v § 102 odst. 6 ukládá firmám povinnost zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet vyškolených a vybavených zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zdravotnické záchranné služby .....

celkem:
3 hodiny
místo konání: vaše firma nebo naše školící středisko
osvědčení:
prezenční listina nebo průkaz pro účastníka
platnost:
2 roky
cena:
3 - 9 osob 1 800 Kč
10 - 20
osob 2 800 Kč

V tomto kurzu se dozvíte, jak správně volat na tísňovou linku, seznámíte se s  první pomocí při život ohrožujících stavech - masivním krvácení, bezvědomí, zástavě dechu a oběhu, dále s poskytnutím první pomoci při úrazu elektrickým proudem, při popáleninách, infarktu, mozkové příhodě, epilepsii, atd. Kurz doplníme dle vašich dispozic.
V praktické části si procvičíte nácvik dovedností při oživování na resuscitačních modelech a resuscitaci s použití AED.
Kurzy první pomoci připravujeme individuálně pro každého klienta a odpovídají specifickým rizikům vyskytujícím se na Vašem pracovišti.
Nechybí
čas na diskuzi ( nebojte se zeptat našich lektorů na to, co vás opravdu zajímá ).
Vždy školíme podle nejnovějších postupů.

Kurzy zajistíme ve vaší firmě, případně můžete využít naši učebnu s kapacitou 15 účastníků.