Oblastní spolek červeného kříže Pardubice

Humanita, nezávislost, dobrovolnost, nestrannost, světovost, jednota, neutralita

Český červený kříž působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním Českého červeného kříže je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. (§ 6 Stanov Českého červeného kříže). Z tohoto poslání vyplývá veškerá činnost Českého červeného kříže. Toto poslání vyplývá ze Statutu mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a je definováno v zákoně č. 126/1992 Sb.

Základními principy hnutí Červeného kříže jsou: Humanita, Neutralita, Nestrannost, Nezávislost, Dobrovolnost, Jednota a Světovost.

Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostátního práva je spolkem.

Český červený kříž je součástí Mezinárodního hnutí Červeného kříže a řídí se Základními principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Logo Českého červeného kříže

Oblastní spolek Českého červeného kříže Pardubice je pověřeným spolkem Pardubického kraje. Základním dokumentem upravující naši činnost jsou Stanovy ČČK.


Oblastní spolek Českého červeného kříže Pardubice registruje celkem 5 místních skupin ČČK na území okresu Pardubice.

Místní skupina ČČK Dolní Roveň
Místní skupina ČČK Hostovice
Místní skupina ČČK Pardubice
Místní skupina ČČK Pardubice II
Místní skupina ČČK Svítkov